نویسنده = یعقوب معمر قلعه خلیلی
تأثیر تمرین ترکیبی توجه بینایی و چشم آرام بر طول ردیابی و یادگیری دریافت سرویس والیبال دختران مبتدی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 21-32

10.22034/ijmbsp.2022.356812.1052

فاطمه شرفیان؛ مهدی شهبازی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ یعقوب معمر قلعه خلیلی