کلیدواژه‌ها = ورزشکار
تأثیر تمرینات تعادلی یوگا مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر حافظه کاری زنان هندبالیست

دوره 2، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 25-34

10.22034/ijmbsp.2022.335940.1032

اکرم قلعه چه یزدانی؛ زهرا سلمان؛ محمدرضا قاسمیان مقدم