اثر تمرین سوپربرین یوگا و ایروبیک بر عملکرد شناختی و تبحر حرکتی دانش آموزان دارای اضافه‌وزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات طب ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 دانشجوی رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

10.22034/ijmbsp.2023.370315.1060

چکیده

امروزه چاقی و اضافه‌وزن به یک اپیدمی جهانی تبدیل‌شده است که با محدودیت‌هایی در عملکردهای شناختی و تبحر حرکتی همراه است. هدف از اجرای پژوهش حاضر مقایسه اثر یک دوره تمرین سوپربرین یوگا و ایروبیک بر عملکرد شناختی و تبحر حرکتی دانش‌آموزان پسر 12-۱0 سال دارای اضافه‌وزن شهر اصفهان بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی است که با استفاده از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون گروه‌های تصادفی به‌صورت میدانی طی 16 جلسه تمرین، اجرا شد. تعداد 36 دانش‌آموز پسر که شرایط ورود به پژوهش حاضر را داشتند انتخاب و به‌صورت تصادفی به سه گروه 12 نفره (ایروبیک، سوپربرین و کنترل) تقسیم شدند. به‌منظور اندازه‌گیری تبحر حرکتی از فرم کوتاه آزمون تبحر حرکتی برونینکس-اوزرتسکی و برای اندازه‌گیری عملکرد شناختی شرکت‌کنندگان از فرم تجدیدنظر شدة مقیاس هوش وکسلر چهار استفاده شد. جهت تحلیل اطلاعات از آزمون تحلیل واریانس مرکب و آزمون تعقیبی توکی استفاده گردید. نتایج نشان داد یک دوره تمرین ایروبیک و سوپربرین بر بهبود عملکرد شناختی و تبحر حرکتی افراد شرکت‌کننده اثر معنادار داشت (05/0≥p). علاوه بر این بین دو گروه ایروبیک و سوپربرین در امتیاز عملکرد شناختی تفاوت آماری معناداری مشاهده نشد (05/0≤p)، اما در امتیاز تبحر حرکتی تفاوت آماری معناداری به نفع گروه تمرینی سوپربرین مشاهده گردید. با توجه به یافته‌ها جهت بهبود عملکرد شناختی، استفاده از دو روش تمرینی ایروبیک و سوپربرین توصیه می‌شود و برای بهبود تبحر حرکتی استفاده از حرکات سوپربرین برای جامعه هدف می‌تواند موردتوجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات