نویسنده = سیدکاظم موسوی ساداتی
تأثیر تمرین در شرایط پر فشار روانی بر اجرا و یادگیری شنا در کودکان و نوجوانان

دوره 3، شماره 1، خرداد 1402

10.22034/ijmbsp.2023.385289.1068

راضیه قلی زاده کیکانلو؛ سیدکاظم موسوی ساداتی


بررسی ارتباط ذرات PM2.5 معلق در هوا بر شاخص های رشد هنگام تولد نوزادان شهر تهران

دوره 1، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 15-26

10.22034/ijmbsp.2022.330409.1027

سیدکاظم موسوی ساداتی؛ آزالیا اردانی؛ کیوان ملانوروزی