کلیدواژه‌ها = فعالیت بدنی
تأثیر تمرینات شناختی –حرکتی تای چی بر کارکردهای اجرایی و اضطراب کرونا

دوره 2، شماره 4، اسفند 1401

10.22034/ijmbsp.2023.383100.1066

سمیرا هاشمى؛ مریم هاشمی؛ کیوان ملانوروزی