موضوعات = یادگیری حرکتی
تأثیر تمرین در شرایط پر فشار روانی بر اجرا و یادگیری شنا در کودکان و نوجوانان

دوره 3، شماره 1، خرداد 1402

10.22034/ijmbsp.2023.385289.1068

راضیه قلی زاده کیکانلو؛ سیدکاظم موسوی ساداتی


تأثیر تمرینات ریتمیک جامپینگ فیتنس بر تعادل کودکان نه ساله: دوره یادداری شش ماهه

دوره 3، شماره 1، خرداد 1402

10.22034/ijmbsp.2023.408591.1075

الهه یوسفی؛ حسن محمدزاده؛ مینا کشاورز؛ سمانه السادات خلیلی راد


تأثیر تمرین ترکیبی توجه بینایی و چشم آرام بر طول ردیابی و یادگیری دریافت سرویس والیبال دختران مبتدی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 21-32

10.22034/ijmbsp.2022.356812.1052

فاطمه شرفیان؛ مهدی شهبازی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ یعقوب معمر قلعه خلیلی