اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی نمازی زاده

رفتار حرکتی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (واحد خوراسگان)

drmnamaziyahoo.com

سردبیر

دکتر معصومه شجاعی

رفتار حرکتی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)

m.shojaeialzahra.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر احسان زارعیان

رفتار حرکتی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

e.zareianatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدتقی اقدسی

رفتار حرکتی عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

mt_aghdasitabrizu.ac.ir

دکتر عباس بهرام

رفتار حرکتی عصو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

abbas22iryahoo.com

دکتر علیرضا بهرامی

روان شناسی ورزشی عضو هیأت علمی دانشگاه اراک

a-bahramyaraku.ac.ir

دکتر حسن خلجی

رفتار حرکتی عضو هیأت علمی دانشگاه اراک

h-khalajiaraku.ac.ir

دکتر افخم دانشفر

رفتار حرکتی عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س)

a.daneshfaralzahra.ac.ir

دکتر مهدی سهرابی

رفتار حرکتی عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

sohrabium.ac.ir

دکتر مهدی شهبازی

رفتار حرکتی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

shahbazimehdiut.ac.ir

دکتر حمیدرضا طاهری

رفتار حرکتی عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

hamidtaherium.ac.ir

دکتر شهزاد طهماسبی بروجنی

رفتار حرکتی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

shahzadtahmasebut.ac.ir

دکتر علیرضا فارسی

رفتار حرکتی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

a_farsisbu.ac.ir

دکتر غلامرضا لطفی

رفتار حرکتی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید رجایی

gholamrezalotfiyahoo.com

دکتر حسن محمدزاده

رفتار حرکتی عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه

h.mohammadzadehurmia.ac.ir

دکتر احمدرضا موحدی

رفتار حرکتی عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

a.movahedispr.ui.ac.ir

دکتر سیدمحمد کاظم واعظ موسوی

روان شناسی ورزشی عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین (ع)

vaez_mohammadyahoo.com.au

مدیر داخلی

دکتر رضوان عظیمی

رفتار حرکتی دانش آموخته دکتری دانشگاه شهید بهشتی

journal.imbspagmail.com