تأثیر تمرینات ادراکی- حرکتی بر مشکلات رفتاری پسران اتیسم 8 تا 12 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی .دانشگاه تهران. تهران. ایران

چکیده

محدودیت‌‌‌‌های جسمانی و عدم مهارت‌های جسمانی لازم یکی از علل اصلی بروز مشکلات رفتاری در کودکان دچار اختلال طیف اتیسم (ASD) به عنوان اختلال عصبی-رشدی با شیوع قابل توجه است. تمرینات حرکتی میتواند برسلامت جسمی، ادراکی و بسیاری از مشکلات رفتاری کودکان تاثیر گذار باشد. هدف این پژوهش تعیین اثربخشی تمرینات ادراکی - حرکتی بر مشکلات رفتاری‌پسران اتیسم 8 الی 12 سال سطح دوم بود. در یک پژوهش نیمه تجربی تعداد 16 کودک پسر مبتلا به اختلال اُتیسم با دامنه سنی 8 تا 12 سال در یکی از مراکز تخصصی اُتیسم در شهر تهران به مدت 6 هفته و هرهفته 2 جلسه تمرین‌های ادراکی-حرکتی ، مطالعه قرار گرفتند. پرسشنامه مشکلات رفتاری جوهانس روهانس توسط والدین پر شد. تجزیه و تحلیل کوواریانس چند متغیره داده‌ها نشان داد که بین گروه مداخله با کنترل در پس‌آزمون فراوانی رفتارهای آسیب به خود و کلیشه‌ای تفاوت معنی‌داری وجود دارد( 001/0p <). همچنین بین گروه مداخله و کنترل در پس‌آزمون شدت رفتارهای آسیب به خود و کلیشه‌ای تفاوت معنی‌دار وجود داشت(05/0p <). نتایج تحقیق نشان داد که تمرینات منتخب ادراکی - حرکتی در کاهش فراوانی و شدت رفتارهای کلیشه‌ای و رفتارهای آسیب به خود کودکان‌اختلال طیف اتیسم موثر بوده است. اما این تمرینات بر روی رفتار‌های پرخاشگرانه کودکان پسر مبتلا به ASD تأثیر معناداری نشان نداد. بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، تمرینات ادراکی- حرکتی می تواند در کاهش مشکلات رفتاری پسران ASD اثربخش باشد پیشنهاد می شود به عنوان یک مداخله مناسب به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات