رابطه بین اوقات فراغت ورزشی و شاخص توده بدنی با اضطراب بیماری کرونا در بانوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیروان، شیروان، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیروان، شیروان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر در پی توصیف و تبیین رابطه بین اوقات فراغت ورزشی و اضطراب بیماری کرونا در بین بانوان شهرستان شیروان بود. این پژوهش با استفاده از روش همبستگی انجام شده است و جامعۀ آماری این پژوهش 3200 نفر از بانوان شیروانی بالای 15 سال شرکت کننده در فعالیت های ورزشی بودند. 401 نفر با نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله ای بعنوان نمونه‌ انتخاب و داده‌ها به کمک مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS) و پرسشنامه محقق ساخته اوقات فراغت ورزشی جمع آوری شدند. در این تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون در سطح 05/0p< استفاده شد. نتایج تحلیلی نشان داد که بین اوقات فراغت ورزشی با اضطراب بیماری کرونا در بین بانوان رابطه معنی دار وجود ندارد. همچنین بین اوقات فراغت ورزشی با خرده مقیاس ‌های اضطراب بیماری کرونا علائم روانی و علائم جسمانی در بین بانوان رابطه وجود ندارد. اما بین شاخص توده بدنی (BMI) با اضطراب بیماری کرونا (251/0r=) و خرده مقیاس‌های اضطراب بیماری کرونا علائم روانی (257/0r=) و علائم جسمانی (205/0r=) در بین بانوان رابطه معنی داری وجود دارد.

با توجه به رابطه معنی دار شاخص توده بدنی با اضطراب بیماری کرونا و خرده مقیاس‌های آن در بین بانوان، توجه بیشتر به چاقی و پیامدهای آن از جمله اضطراب ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات