بررسی ارتباط ذرات PM2.5 معلق در هوا بر شاخص های رشد هنگام تولد نوزادان شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، تهران، ایران.

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر ذرات PM2.5 معلق در هوا بر شاخص‌های رشد هنگام تولد نوزادان شهر تهران بود. پژوهش حاضر که علی - مقایسه‌ای و همبستگی است. داده­ها در دو مرحله جمع­آوری گردید. برای به‌دست‌آوردن گزارش‌های ماهانه و سالانه ذرات آلاینده در هوا در مناطق مختلف شهر تهران به سایت شهرداری تهران مراجعه شد و مناطق 1 و 2 به‌عنوان پاک‌ترین مناطق دارای سطح ذرات آلاینده PM2.5 و مناطق 11 و 19 دارای بیشترین سطح آلودگی انتخاب شدند، در مرحله دوم به خانه­های بهداشت این مناطق مراجعه شد مشخصات 400 نفر از نوزادان و مادران به‌صورت تصادفی و بر اساس کد ملی جمع­آوری. شد. داده­ها با استفاده از آزمون­های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون ال‌اس‌دی تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که همبستگی مثبت معنی­دار میان سن مادر و تعداد زایمان با قد، وزن و دور سر نوزاد و همچنین وزن مادر با قد و دور سر نوزاد وجود دارد (P<0.05). ولی بین وزن مادر و وزن نوزاد رابطه معناداری مشاهده نشد (P>0.05). همچنین نتایج نشان داد که زندگی در مناطق مختلف بر مؤلفه‌های قد، وزن و دور سر کودک تأثیر معنی­دار دارد (P<0.05). باتوجه‌به نتایج پژوهش حاضر می‌توان گفت احتمالاً غلظت ذرات PM2.5 معلق در هوا به‌عنوان یک تراتوژن بر شاخص‌های رشد هنگام تولد نوزادان شهر تهران تأثیر می‌گذارد و بین برخی از ویژگی‌های مادر و نوزاد هنگام تولد ارتباط وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات