رابطه فشار روانی و حمایت اجتماعی با رضایت شغلی در معلمان تربیت بدنی و ارائه مدل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه تربیت بدنی، آموزش و پرورش، بابل، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی پردیسان، فریدونکنار، ایران.

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی رابطه فشار روانی و حمایت اجتماعی با رضایت شغلی در معلمان تربیت‌بدنی شهرستان بابل و ارائه مدل بود. به این منظور، از تعداد 214 نفر معلمین تربیت‌بدنی شهرستان بابل بر اساس جدول مورگان، 132 نفر از به‌صورت نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. از پرسش‌نامه بررسی منابع فشار روانی (SOSS)، پرسش‌نامه حمایت اجتماعی نوربک (NSSQ) و پرسش‌نامه نمایه توصیفی شغل (JDI) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون همبستگی و الگوسازی معادله ساختاری و تحلیل رگرسیون میانجی با به‌کارگیری نرم­افزارهای آماری 22SPSS و تحلیل ساختارهای گشتاوری (AMOS) مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین فشار روانی معلمین تربیت‌بدنی و حمایت اجتماعی و رضایت شغلی رابطه وجود دارد. بین عوامل فشار روانی معلمین تربیت‌بدنی و میزان تحصیلات، سن، سابقه خدمت رابطه وجود ندارد. ولیکن بین عوامل فشار روانی معلمین تربیت‌بدنی و وضعیت تأهل رابطه وجود دارد. حمایت اجتماعی به‌عنوان میانجی ارتباط بین فشار روانی و رضایت شغلی در میان معلمین تربیت‌بدنی تأثیرگذار است و اثر غیرمستقیم معیار فشار روانی بر رضایت شغلی معلمین تربیت‌بدنی از طریق حمایت اجتماعی معنادار است. در نهایت با ایجاد فضای کاری مناسب، فراهم‌کردن زمینه کاهش عوامل فشارزای شغلی معلمین و ارتقاء حمایت اجتماعی می­توان رضایت شغلی را در معلمین تربیت­ بدنی بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات