تأثیر تمرینات پیلاتس و انعطاف‌پذیری بر تعادل و ترس از افتادن زنان سالمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 استاد، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه فیزیولوژی و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

4 کارشناس ارشد، گروه فیزیولوژی و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر تعیین اثربخشی تمرینات پیلاتس و انعطاف‌پذیری بر تعادل و ترس از افتادن زنان سالمند بود. پژوهش از نوع نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون گروه‌های تصادفی بود. شرکت‌کنندگان، زنان سالمند سالم 60-80 ساله بودند که به‌صورت هدفمند انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در سه گروه  پیلاتس (15 نفر)، انعطاف‌پذیری (15 نفر) و کنترل (14 نفر) قرار گرفتند. آزمون تعادلی برگ و  برخاستن و راه‌رفتن زمان‌دار برای اندازه‌گیری تعادل و پرسش‌نامه مقیاس کارآمدی افتادن به‌منظور اندازه‌گیری ترس از افتادن استفاده شد. گروه‌های تمرینی در 12 هفته برنامه تمرینی شرکت کردند درحالی‌که گروه کنترل در هیچ برنامه سازمان‌یافته‌ای شرکت نکرد. هر سه گروه پیش‌آزمون را قبل از شروع دوره تمرینی و پس‌آزمون را پس از اتمام آن انجام دادند. تحلیل آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 23 انجام شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معناداری 05/0≥P استفاده شد. مطابق نتایج تفاوت بین‌گروهی معنادار بین گروه کنترل و پیلاتس (001/0= p) و گروه کنترل و انعطاف‌پذیری (001/0= p) مشاهده شد. اگرچه در خصوص آزمون برگ تفاوت معناداری بین گروه پیلاتس و انعطاف‌پذیری یافت شد که به سود گروه پیلاتس بود (008/0= p)، بااین‌حال تفاوت معناداری در خصوص آزمون برخاستن و راه‌رفتن زمان‌دار و ترس از افتادن بین دو گروه مشاهده نشد. نتایج نشان داد تمرینات پیلاتس و انعطاف‌پذیری می‌تواند به بهبود تعادل و همچنین کاهش ترس از افتادن زنان سالمند بیانجامد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات