روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه رفتارهای اجتماعی و ضد اجتماعی در ورزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران

2 دانشیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی، روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه رفتارهای اجتماعی و ضد اجتماعی در ورزش در ورزشکاران رشته‌های تیمی و انفرادی استان کردستان (رشته‌های فوتبال، فوتسال، هندبال، والیبال، کشتی، تکواندو، کاراته و ووشو) بود. با استفاده از تحقیق توصیفی- همبستگی تعداد 250 نفر از ورزشکاران رشته‌های فوتبال، فوتسال، هندبال، والیبال، کشتی، تکواندو، کاراته و ووشو استان کردستان انتخاب شد (N= 1000). با استفاده از روش نمونه گیری طبقه‌ای تصادفی ساده و فرمول کوکران تعداد 250 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تعیین روایی وپایایی پرسشنامه استاندارد 20 سوالی توگارسو و همکاران (2020) از روش تحلیل عاملی تاییدی، و نرم افزار ایموس نسخه 24 و نرم افزار اس پی اس نسخه 24 استفاده شد. نتایج نشان داد معرف‌های انتخاب‌شده برای سنجش مؤلفه‌های رفتارهای اجتماعی و ضداجتماعی از روایی لازم برخوردار هستند و به خوبی می‌توانند رفتارهای اجتماعی و ضداجتماعی در ورزش را بسنجند. با توجه به این نتایج میتوان گفت که مقیاس انطباق یافتة رفتارهای اجتماعی و ضداجتماعی ورزش می‌تواند به عنوان مقیاس پایا و معتبری برای سنجش رفتارهای اجتماعی و ضداجتماعی ورزشکاران در ایران به کار رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات