تاثیر بازخورد خود کنترل بر یادگیری مهارت سرویس کوتاه بدمینتون در کودکان دارای اختلال نقص توجه / بیش فعالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه تربیت بدنی، آموزش و پرورش، شیراز، ایران

4 دکتری، گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین تأثیر بازخورد خودکنترل بر یادگیری مهارت سرویس کوتاه بدمینتون در کودکان دارای ADHD  بود  تعداد 20 کودک با دامنه سنی 11 تا 14 سال مبتلا به اختلال نقص توجه بیش‌فعالی از مدارس منطقه پنج شهر تهران انتخاب شده بودند که به‌صورت همتاشده در یکی از گروه‌های بازخورد خودکنترل و جفت شده قرار گرفتند و در پنج جلسه اکتساب با شرایط خاص هر گروه آزمایشی، پس از پیش‌آزمون شرکت کردند و به فاصله 48 ساعت بعد از آزمون اکتساب، آزمون یادداری و انتقال تحت‌فشار به عمل آمد. نتیجه تحلیل واریانس مرکب نشان داد که گروه خودکنترل در دوره اکتساب برتری معنی‌داری نسبت به گروه جفت شده داشت، این برتری در یادداری نیز حفظ شد اما افت قابل‌ملاحظه‌ای در شرایط فشار برای هر دو گروه به وجود آمد. کودکان دارای ADHD به دلیل ویژگی‌های شناختی و پردازشی، پاسخ متفاوتی به فشار روانی ایجاد شده در آزمون انتقال نشان می‌دهند و ممکن است در مقایسه مستقیم با کودکان عادی نتایج جالب توجهی به دست آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات