رابطه میان ادراک سلامت با ابعاد فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی در شرایط کووید-19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی پردیسان، فریدونکنار، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه تربیت بدنی، آموزش و پرورش، بابل، ایران

چکیده

فرسودگی شغلی یکی از مهمترین متغیرهایی است که تاثیر بسزایی بر کارآمدی معلمان دارد. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه میان ادراک سلامت با ابعاد فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی زن و مرد در شرایط کووید-19 است. شرکت‌کننده‌های پژوهش 114 نفر از معلمان تربیت بدنی مقطع متوسطه اول و دوم شهرستان بابل بودند. به منظور ارزیابی میزان فرسودگی شغلی معلمان از پرسشنامه فرسودگی و جهت سنجش ادراک سلامت آنها پرسشنامه سلامت عمومی (28-GHQ) استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون t مستقل و آزمون همبستگی پیرسون در سطح معناداری 05/0p≤ استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد رابطه معناداری بین ادراک از سلامت و فرسودگی عاطفی و فرسودگی جسمانی وجود دارد. بین خرده مقیاس اختلال در کارکرد اجتماعی رابطه معناداری با تمامی خرد مقیاس­های فرسودگی معلمان تربیت بدنی وجود دارد، رابطه معناداری بین افسردگی و فرسودگی عاطفی وجود دارد. همچنین تفاوت معناداری در خرده مقیاس فرسودگی نگرشی بین معلمان تربیت بدنی زن و مرد وجود داشت که در مردان بیشتر از زنان بود ولیکن در خرده مقیاس­های ادراک از سلامت تفاوتی نداشتند. بر اساس یافته­های تحقیق به برنامه­ریزان و مسئولان توصیه می­شود برای کنترل فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی با برگزاری دوره­های کاربردی جهت آشنایی با عوامل مرتبط با ادراک از سلامت جسمانی و اختلال در کارکرد اجتماعی در شرایط کووید-19، عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی در آنها بهبود دهند تا بتوانند وظایف شغلی خود را به بهترین نحو انجام دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات