تأثیر تمرینات تعادلی یوگا مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر حافظه کاری زنان هندبالیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه رفتارحرکتی روان شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه رفتارحرکتی روان شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه رفتارحرکتی روان شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

تمرینات ورزشی و نقش آن در عملکرد شناختی با تأکید بر دستگاه اعصاب مرکزی در گسترش پژوهش‌های رفتاری دریچه تازه‌ای را گشوده است. هدف از تحقیق حاضر، تعیین اثر 10 هفته تمرینات تعادلی یوگا مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر حافظه‌کاری زنان هندبالیست با استفاده از طرح تحقیق پیش‌آزمون _ پس‌آزمون با گروه کنترل بود. تعداد 32 نفر از زنان هندبالیست لیگ برتر کشوری با میانگین سنی74/3±18/23  سال به‌صورت هدفمند انتخاب و به‌صورت تصادفی به دو گروه تجربی و گروه کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی، 26 جلسه تمرینات تعادلی یوگا مبتنی بر ذهن‌آگاهی را 3 روز در هفته به مدت 60 دقیقه انجام دادند. برای سنجش حافظه‌کاری در پیش‌آزمون و پس‌آزمون از آزمون ان بک استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس اختلاف معنی‌داری در پس‌آزمون گروه کنترل و تجربی در متغیرهای زمان واکنش (01/0=p)، تعداد پاسخ صحیح (01/0=p) و تعداد پاسخ اشتباه (01/0=p) را نشان داد؛ بنابراین می‌توان گفت که تمرینات تعادلی یوگا مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر حافظه‌کاری زنان هندبالیست مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات