پیش‌بینی لذت از تربیت‌بدنی از طریق مولفه‌های حمایت اجتماعی در دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد، گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد، گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

محققان معتقدند باید فاکتورهایی که می‌تواند به طور بالقوه‌ای مشارکت نوجوانان در فعالیت جسمانی را افزایش دهد، شناسایی شوند. مرکز پیشگیری و کنترل بیماری‌های آمریکا اهمیت لذت در تربیت‌بدنی را برای تشویق شرکت در فعالیت جسمانی در میان جوانان بیان کرده است. هدف از تحقیق حاضر پیش­بینی لذت از تربیت­بدنی از طریق مولفه ­های حمایت اجتماعی در دانش­آموزان دبیرستان بود. از میان دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهرستان کرمانشاه، تعداد 350 دختر و 300 پسر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و پرسش‌نامه ‏های فرآیندهای لذت از تربیت‌بدنی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده را تکمیل کردند. نتایج رگرسیون خطی چندگانه نشان داد که در دختران حمایت انگیزشی و ابزاری و در پسران هر سه عامل حمایت انگیزشی، الگویی و ابزاری پیش ­بینی­ کننده معنی­ دار لذت از تربیت ­بدنی بودند (01/0>p). از این‏ رو طراحی کلاس­ های تربیت­ بدنی به گونه ­ای که افراد در آن احساس حمایت و تشویق داشته باشند، حائز اهمیت است. افزایش تعامل دانش ­آموزان و افراد اجتماعی مرتبط در کلاس­های تربیت ­بدنی، بدون شک باعث افزایش لذت و منجر به ایجاد محیطی مساعد برای یادگیری خواهد شد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات