ارتباط وضعیت اقتصادی- اجتماعی و انگیزه مشارکت به فعالیت‌های ورزشی در زنان 25 تا 35 سال شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق، تهران، ایران.

چکیده

نقش ورزش و فعالیت بدنی به‌عنوان راهبردی که توانایی بالقوه‌ای در یاری‌رساندن به اهداف سلامتی، اجتماعی و اقتصادی دارد، بسیار حائز اهمیت است. این تحقیق باهدف بررسی ارتباط وضعیت اقتصادی- اجتماعی باانگیزه مشارکت به فعالیت‌های ورزشی زنان 25 تا 35 سال شهر تهران انجام گرفت.
در راستای هدف این مطالعه تعداد 100 نفر از زنان منطقه 3 شهر تهران که شرایط لازم جهت ورود به پژوهش را داشتند به‌صورت هدفمند انتخاب ­شدند. از پرسشنامه‌های وضعیت اجتماعی- اقتصادی قدرت‌نما و انگیزۀ مشارکت در فعالیت ورزشی هونگ و همکارانش استفاده شد. از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شد.
نتایج تحقیق نشان داد بین شرایط اقتصادی-اجتماعی باانگیزه مشارکت ورزشی ارتباط مثبت و معنی‌داری وجود دارد و از بین مؤلفه‌های اقتصادی-اجتماعی، بین میزان درآمد، طبقۀ اقتصادی و تحصیلات با انگیز مشارکت در فعالیت‌های ورزشی رابطۀ مستقیم و معنی ­داری وجود دارد، درحالی‌که بین وضعیت مسکن و انگیز مشارکت در فعالیت‌های ورزشی رابطۀ معنی ­داری مشاهده نشد. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد میزان تحصیلات و درآمد مهم‌ترین عوامل پیش‌بینی کننده انگیز مشارکت در فعالیت‌های ورزشی زنان هستند.
با توجه به یافته‌ها به نظر می‌رسد که انگیزه مشارکت ورزشی تحت تأثیر وضعیت اقتصادی-اجتماعی قرار می‌گیرد بنابراین شایسته است، برنامه‌ریزی در حوزه ورزش زنان با توجه به وضعیت اقتصادی-اجتماعی آنان باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات