کانون توجه در عملکرد سالمندان: مروری نظام‌مند

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشجو دکتری، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

 عملکرد سالمندان به عوامل روانی و جسمی مختلف مربوط می­شود. کانون توجه یکی از عوامل اثرگذار بر عملکرد حرکتی است .این مطالعه مروری نظام­مند بر مقالات مربوط به کانون توجه در عملکرد سالمندان است که در شهریور سال 1400 انجام شد. مقالات فارسی و انگلیسی در پایگاه­های SID،IranDoc ، Noormags ، PubMed، Wiley ، ScienceDirect با کلید واژه­های کانون توجه، توجه درونی، توجه بیرونی، عملکرد، سالمندی و حرکت جستجو شد و 144 مقاله شناسایی شد. پس از حذف موارد تکراری و بررسی عنوان 42 مقاله باقی ماند که در بررسی چکیده تعداد10 مقاله بر اساس معیارهای ورود به مطالعه وارد شدند. نتایج حاصل نشان داد که کانون توجه درونی سبب کاهش عملکرد گردیده و اتخاذ کانون توجه بیرونی می­تواند سبب افزایش عملکرد و کاهش خطر سقوط سالمندان شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات