تجارب زیسته دبیران تربیت بدنی در دوران همه‌گیری کرونا: پژوهش کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، گروه روان شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.

2 دانشجو دکتری، گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف این مطالعه، کاوش تجربه ­ها و شیوه ­های تدریس دبیران تربیت بدنی در دوران همه­ گیری کرونا بود. روش این مطالعه کیفی، تحلیل محتوا بود. برای این منظور داده ­ها با استفاده از مصاحبه­ های نیمه ساختار یافته و تا زمان اشباع نظری داده ­ها و با 10 دبیر تربیت بدنی در استان یزد که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند، انجام گرفت. همۀ مصاحبه ­ها به صورت متن پیاده ­سازی و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل شدند. یافته ­های پژوهش در 4 بخش آسیب ­شناسی عدم توجه به درس تربیت بدنی، مشکلات و محدودیت­ های تدریس، راهکارهای استفاده شده برای تدریس و پیشنهادات برای بهبود وضعیت قرار داده شد. نتایج نشان داد به دلیل اینکه درس تربیت بدنی بارعملی بیشتری دارد تدریس به صورت مجازی و از راه دور با مشکلات زیاد و متنوعی در همه ابعاد همراه است و کیفیت و کارآمدی آموزش حضوری را ندارد. بنابراین ضروری است معلمان از طریق راهکارهایی نظیر ارزشیابی دقیق، برگزاری کلاس به صورت آنلاین، جایزه دادن و تشویق کردن، استفاده از کلیپ­ های انگیزشی و بازی­ های جذاب کیفیت برگزاری کلاس تربیت بدنی را ارتقاء دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات