اثربخشی گروه درمانی اگزیستانسیال بر اختلال اضطراب اجتماعی و عزت نفس ورزشکاران رده سنی جوانان رشته های انفرادی تیم های ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

2 دکتری، گروه مشاوره، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه مشاوره، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد، گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

5 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی گروه‌درمانی  بر کاهش علائم اختلال اضطراب‌اجتماعی و افزایش عزت‌نفس، روی ورزشکاران رده سنی جوانان رشته‌های انفرادی تیم‌های ملی انجام گرفت. روش مطالعه از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. گروه نمونه متشکل از ۱۸ ورزشکار از رده سنی جوانان (۱۵-۱۹ سال) رشته‌های انفرادی تیم‌های ملی ایران (در هر دو جنس مونث و مذکر) بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس به عنوان ورزشکارانی که نمره بالاتر از خط برش در اضطراب‌اجتماعی و عزت‌نفس داشتند، انتخاب و در دو گروه قرار داده‌ شدند، به طوری که ۹ نفر از مبتلایان یاد‌ شده به شکل تصادفی در گروه آزمایش و ۹ نفر در گروه کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش بر اساس روش گروه‌درمانی اگزیستانسیال در ۱۰ جلسه ۱۰۰ دقیقه‌ای تحت درمان قرار گرفتند و گروه کنترل هیچگونه مداخله‌ای را دریافت نکردند. ابزار‌های پژوهش شامل مقیاس اضطراب‌اجتماعی لیبوویتس و پرسشنامه عزت‌نفس کوپر‌اِسمیت بود. از روش‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و همچینین از روش تحلیل کوواریانس تک‌متغیری برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها حاکی از تفاوت معنادار میانگین اختلال‌ اضطراب‌اجتماعی و هم چنین عزت‌نفس بین گروه آزمایشی و کنترل است و وضعیت ورزشکارانی که نمره بالاتر از خط برش در اختلال اضطراب‌اجتماعی و عزت‌نفس داشتند، پس از مداخله گروه‌درمانی در پس‌آزمون بهتر از پیش‌آزمون گردید. نتیجه گیری حاصل بیانگر آن است که گروه‌درمانی  به عنوان مداخله‌درمانی می‌تواند بهبود اختلال اضطراب‌اجتماعی و عزت‌نفس ورزشکاران را به دنبال داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات