اثر تمرین سوپربرین یوگا و ایروبیک بر عملکرد شناختی و تبحر حرکتی دانش آموزان دارای اضافه‌وزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم ورزشی، مرکز تحقیقات طب ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 دانشجو کارشناسی ارشد، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

چکیده
امروزه چاقی و اضافه‌وزن به یک اپیدمی جهانی تبدیل‌شده است که با محدودیت‌هایی در عملکردهای شناختی و تبحر حرکتی همراه است. هدف از اجرای پژوهش حاضر مقایسه اثر یک دوره تمرین سوپربرین یوگا و ایروبیک بر عملکرد شناختی و تبحر حرکتی دانش‌آموزان پسر 12-۱0 سال دارای اضافه‌وزن شهر اصفهان بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی است که با استفاده از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون گروه‌های تصادفی به‌صورت میدانی طی 16 جلسه تمرین، اجرا شد. تعداد 36 دانش‌آموز پسر که شرایط ورود به پژوهش حاضر را داشتند انتخاب و به‌صورت تصادفی به سه گروه 12 نفره (ایروبیک، سوپربرین و کنترل) تقسیم شدند. به‌منظور اندازه‌گیری تبحر حرکتی از فرم کوتاه آزمون تبحر حرکتی برونینکس-اوزرتسکی و برای اندازه‌گیری عملکرد شناختی شرکت‌کنندگان از فرم تجدیدنظر شده مقیاس هوش وکسلر چهار استفاده شد. جهت تحلیل اطلاعات از آزمون تحلیل واریانس مرکب و آزمون تعقیبی توکی استفاده گردید. نتایج نشان داد یک دوره تمرین ایروبیک و سوپربرین بر بهبود عملکرد شناختی و تبحر حرکتی افراد شرکت‌کننده اثر معنادار داشت. علاوه بر این بین دو گروه ایروبیک و سوپربرین در امتیاز عملکرد شناختی تفاوت آماری معناداری مشاهده نشد، اما در امتیاز تبحر حرکتی تفاوت آماری معناداری به نفع گروه تمرینی سوپربرین مشاهده گردید. با توجه به یافته‌ها جهت بهبود عملکرد شناختی، استفاده از دو روش تمرینی ایروبیک و سوپربرین توصیه می‌شود و برای بهبود تبحر حرکتی استفاده از حرکات سوپربرین برای جامعه هدف می‌تواند موردتوجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات