تأثیر تمرینات برای‌تونیک و آمادگی جسمانی بر سلامت روان و امید به زندگی زنان خانه دار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

2 پسا دکتری، گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

چکیده

امروزه کم تحرکی یکی از مشکلات جامعه خصوصا در زنان خانه دار است. هدف از تحقیق حاضر مقایسه اثر تمرینات برای تونیک و آمادگی جسمانی بر سلامت روان و امید به زندگی زنان خانه دار بود. بدین منظور تعداد 30 زن خانه دار در دامنه سنی 39-19 سال به صورت دردسترس انتخاب و در یک طرح پیش آزمون – پس آزمون گروه­های تصادفی شرکت کردند. هر دو گروه به مدت6  هفته (هر هفته 3 جلسه 60 دقیقه ای) به تمرینات آمادگی جسمانی و برای تونیک پرداختند. در پیش آزمون و پس آزمون، میزان سلامت روان افراد با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی (28-GHQ )  و امید به زندگی با استفاده از پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر (AHS) اندازه گیری شد. از تحلیل واریانس 2 در 2 ترکیبی برای تحلیل داده های مربوط به امید به زندگی و از U من – ویتنی و ویلکاکسون برای تحلیل داده های سلامت روان استفاده شد. نشان داد هر دو گروه بهبود معنی داری در سلامت روان و امید به زندگی داشتند؛ در حالیکه در مراحل پیش آزمون و پس آزمون بین این دو گروه در متغیرهای مورد اندازه گیری تفاوت معنی داری وجود نداشت. اگر چه تفاوت معناداری بین اثر تمرینات آمادگی جسمانی  و برای تونیک بر سلامت روان و امید به زندگی مشاهده نشد، اما استفاده از تمرینات گروهی برای تونیک به دلیل ماهیت پر نشاط آن در کنار دیگر تمرینات جسمانی می تواند برای زنان خانه دار سودمند باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات