بررسی ارتباط ذرات PM2.5 معلق در هوا بر شاخص های رشد هنگام تولد نوزادان شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، تهران، ایران.

10.22034/ijmbsp.2022.330409.1027

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر ذرات PM2.5 معلق در هوا بر شاخص‌های رشد هنگام تولد نوزادان شهر تهران بود. پژوهش حاضر که علی - مقایسه‌ای و همبستگی است. داده­ها در دو مرحله جمع­آوری گردید. برای به‌دست‌آوردن گزارش‌های ماهانه و سالانه ذرات آلاینده در هوا در مناطق مختلف شهر تهران به سایت شهرداری تهران مراجعه شد و مناطق 1 و 2 به‌عنوان پاک‌ترین مناطق دارای سطح ذرات آلاینده PM2.5 و مناطق 11 و 19 دارای بیشترین سطح آلودگی انتخاب شدند، در مرحله دوم به خانه­های بهداشت این مناطق مراجعه شد مشخصات 400 نفر از نوزادان و مادران به‌صورت تصادفی و بر اساس کد ملی جمع­آوری. شد. داده­ها با استفاده از آزمون­های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون ال‌اس‌دی تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که همبستگی مثبت معنی­دار میان سن مادر و تعداد زایمان با قد، وزن و دور سر نوزاد و همچنین وزن مادر با قد و دور سر نوزاد وجود دارد (P<0.05). ولی بین وزن مادر و وزن نوزاد رابطه معناداری مشاهده نشد (P>0.05). همچنین نتایج نشان داد که زندگی در مناطق مختلف بر مؤلفه‌های قد، وزن و دور سر کودک تأثیر معنی­دار دارد (P<0.05). باتوجه‌به نتایج پژوهش حاضر می‌توان گفت احتمالاً غلظت ذرات PM2.5 معلق در هوا به‌عنوان یک تراتوژن بر شاخص‌های رشد هنگام تولد نوزادان شهر تهران تأثیر می‌گذارد و بین برخی از ویژگی‌های مادر و نوزاد هنگام تولد ارتباط وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات