اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 35

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مشاهده مقاله 2014
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
درصد پذیرش 46 %