رابطه ترس از شکست و خودناتوان‌سازی در ورزشکاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه تهران

3 گروه علوم شناختی و رفتاری، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

10.22034/ijmbsp.2023.376875.1063

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ترس از شکست با خود ناتوان سازی در دانشجویان ورزشکار بود. بدین منظور 203 دانشجوی ورزشکار (93 زن و 110 مرد) عضو تیم های ملی و دانشگاهی که به روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب شده بودند و به پرسشنامه های ترس از شکست و خود ناتوان‌سازی پاسخ دادند. نتایج نشان داد که ترس از دست دادن علاقه افراد مهم و ترس از داشتن آینده نامعلوم می تواند به طور معنا داری خود ناتوان سازی را پیش بینی کند. همچنین نتایج نشان داد مردان در مقایسه با زنان و به طور مشابه ورزشکاران انفرادی در مقایسه با ورزشکاران تیمی ترس از تجربه شرم و خجالت، ترس از دست دادن علاقه افراد مهم و بطور کلی ترس از شکست بیشتری را تجربه می کردند. همچنین در ورزشکاران انفردای در مقایسه با ورزشکاران تیمی به طور معنی داری ترس از کاهش عزت نفس را تجریه می کردند. در مجموع، یافته‌های پژوهشی حاضر تائید دیگری بر نقش سازه ترس از شکست در پیش‌بینی راهبردهای خود‌ناتوان‌سازی در شرایط عملکردی خاص نظیر ورزش است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات