مقایسۀ طرح‌ریزی حرکتی پیش‌بینانه در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و افراد سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مطالعة حاضر با هدف مقایسة طرح‌ریزی حرکتی پیش‌بینانه در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و افراد سالم انجام شد. نمونة آماری پژوهش مورد نظر 21 نفر بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (25/±2 06/38 سال) و 20 نفر گروه کنترل سالم (34/41±2/37 سال) استان تهران با میانگین نرخ ناتوانی 5 بودند که به صورت تصادفی انتخاب شدند. به منظور بررسی طرح‌ریزی حرکتی پیش‌بینانه از ابزار انتقال میله رزنبام استفاده شد و درصد کوشش‌هایی که در نتیجه وضعیت حرکت کف دست به سمت بالا (وضعیت بحرانی) بود به عنوان معیار طرح‌ریزی حرکتی پیش‌بینانه درنظرگرفته شد. نتایج آزمون t مستقل نشان داد که بین دو گروه سالم و مبتلا به مولتیپل‌اسکلروزیس تفاوت معناداری وجود داشت (05/0≥P) و این تفاوت نشان دهندة نقص طرح‌ریزی حرکتی پیش‌بینانه در گروه مبتلا به مولتیپل‌اسکلروزیس بود. بنابراین با توجه به نقش طرح‌ریزی حرکتی پیش‌بینانه در فرآیندهای مبتنی بر رفتار هدفمند و تاثیر این رفتارها در زندگی مستقل این بیماران یافتن راهکارهایی برای بهبود طرح‌ریزی در مطالعات آینده پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات