تاثیر تمرین مهارت های توجه و تمرکز بر اجرای روان بسکتبالیست ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک. اراک. ایران

چکیده

هدف: ورزش با ایجاد چالش های جسمی و روانی فرصت های زیادی را برای تجربه‌ی اجرای روان فراهم می کند. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر یک دوره تمرین مهارت‌‌های توجه و تمرکز بر اجرای روان بسکتبالیست‌‌ها صورت گرفت.

روش‌ها: این مطالعه از نوع نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون‌ – پس‌آزمون با هدف کاربردی بود و بر روی 22 نفر بسکتبالیست پسر با دامنه سنی 15-20 که به روش در دسترس و هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و تجربی جای گرفتند، انجام شد. گروه تجربی به مدت شش هفته‌ی دو جلسه‌ای بر اساس پروتکل مهارت‌های ذهنی، تحت آموزش‌های توجه و تمرکز قرار گرفتند. گروه کنترل در این مدت تنها به تمرین مهارت‌‌های بسکتبال پرداختند. به منظور ارزیابی اجرای روان از پرسشنامه‌‌ی اجرای روان حالتی-2 به عنوان پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. برای مقایسه متغیر‌ها از آزمون‌های تی استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که وضعیت اجرای روان، در گروه تجربی به طور معنا‌داری نسبت به گروه کنترل بهبود یافته‌ است.

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که یک دوره تمرین مهارت‌‌های توجه و تمرکز بر اجرای روان بسکتبالیست‌ها تأثیر گذار بوده است و نتایج پژوهش از این فرضیه که اجرای روان بسکتبالیست‌‌ها با استفاده از آموزش مداخلات روانشناختی بهبود می‌یابد حمایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات