تاثیر یک دوره تمرین نوروفیدبک بر دقت عملکرد سرویس، اسپک و دفاع روی تور والیبالیست های مرد نخبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشجو دکتری، گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجو دکتری، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، مطالعه اثر 21 جلسه تمرین نوروفیدبک بر عملکرد سرویس، اسپک و دفاع‌روی‌تور والیبالیست‌های نخبه مرد بود. برای این پژوهش 20 والیبالیست نخبه که در طی سه سال متوالی به اردوهای تیم ملی ایران دعوت شده بودند به‌صورت هدفمند انتخاب و در دو گروه ده نفره آزمایش و کنترل تقسیم شدند. آزمودنی‌های گروه آزمایش، در 21 جلسه، هر جلسه 20 دقیقه اول به آموزش نوروفیدبک با پروتکل سرکوب تتا و افزایش آلفا و سرکوب بتا3(35-18 هرتز) و 10 دقیقه بعدی افزایش SMR و افزایش گاما در Cz شرکت کردند. در شرایطی که تمرینات جسمانی عمومی و تخصصی رشته والیبال برای هر دو گروه بطور یکسان تحت نظر مربی مربوطه انجام می‌شد. از هر دو گروه قبل و بعد از شروع تمرینات نوروفیدبک پیش و پس‌آزمون گرفته شد. برای توصیف آماری داده‌ها از میانگین و انحراف استاندارد، برای بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون شاپیرو-ویلک، و در بخش آمار استنباطی، به منظور کنترل اثر پیش آزمون از روش تحلیل کوواریانس چندگانه استفاده شد. با توجه به یافته‌های پژوهش، استفاده از یک دوره تمرین نوروفیدبک 21 جلسه‌ای، در بهینه کردن دقت عملکرد والیبالیست‌های نخبه برای مهارت سرویس، اسپک و دفاع-روی‌تور، توصیه می‌شود. همچنین، از میان مهارت‌های بررسی شده این تمرینات بر ارتقای عملکرد مهارت دفاع‌روی تور بیش از سایر مهارت‌ها اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات