تأثیر یک دوره تمرینات پیلاتس بر آمادگی روانی و عاطفه زنان جوان در دوره شیوع بیماری ویروس کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استادیار، گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

هدف: از آن‌جایی که بیماری ویروس کرونا به طور ناگهانی رخ می‌دهد و بسیار مسری است، این امر ناگزیر بر عوامل روانشناختی افراد تأثیر می‌گذارد. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر یک دوره تمرینات پیلاتس بر آمادگی روانی و عاطفه زنان جوان در دوران شیوع بیماری کووید-19 بود.

روش‌ها: این پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. بدین منظور50 زن جوان با میانگین سنی 2 ±25 سال به روش نمونه‌گیری در دسترس از شهر ارومیه انتخاب شده و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایشی به مدت 8 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه 60 دقیقه به تمرینات پیلاتس در منزل و به‌صورت آنلاین پرداختند و گروه کنترل در این مدت مداخله‌ای دریافت نکردند. متغیرهای وابسته با استفاده از پرسشنامه‌های آمادگی روانی و عاطفه مثبت و عاطفه منفی در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون اندازه‌گیری شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری MANCOVA در سطح معناداری 05/0 انجام شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که نمرات تمامی مولفه‌های آمادگی روانی و عاطفه زنان جوان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به‌طور معناداری بهتر بود که بیانگر اثربخشی تمرینات پیلاتس بر متغیرهای مربوطه در این دوران قرنطینه می‌باشد.

نتیجه‌گیری: بنابراین، بر اساس یافته‌های این پژوهش می‌توان استنباط کرد که پیلاتس باعث بهبود آمادگی ‌روانی و عاطفه زنان جوان می‌شود و حفظ یک برنامه ورزشی منظم یک استراتژی کلیدی برای حفظ سلامت روانی افراد در طول قرنطینه ناشی از شیوع ویروس کرونا است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات