مقایسه مهارت تعقیب بینایی در ورزشکاران ماهر رشته های توپی و غیر توپی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری، گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مهارت تعقیب بینایی یکی از مهمترین مولفه های بینایی است که با استفاده از پردازش اطلاعات ضروری سبب موفقیت در عملکرد ورزشی می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی مهارت تعقیب بینایی در ورزشکاران حرفه ای رشته های ورزشی توپی و غیر توپی بود. تعداد 30 نفر به طور تصادفی از بین ورزشکاران نخبه دختر و پسر دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران دررشته های توپی(14 نفر) و غیر توپی (16 نفر) انتخاب شدند. مهارت تعقیب بینایی آزمودنی ها با استفاده از دستگاه وینا اندازه گیری و از آزمون مانوا برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که ورزشکاران رشته های توپی زمان تعقیب و خطای کمتری در مهارت تعقیب بینایی نسبت به ورزشکاران غیرتوپی دارند و به طور کلی عملکرد بهتری در این مهارت دارند (05/0>P). نتایج این مطالعه نشان داد که قرارگرفتن ورزشکاران در محیطی که توپ دائما در حال حرکت است و تمرین مداوم تعقیب دیداری یک شی در حال حرکت توسط بازیکنان در ورزش های توپی می تواند یک عامل مهم در ارتقاء مهارت تعقیب بینایی باشد. با این وجود، علاوه بر محیط احتمالا نوع تکلیف و ویژگی های فردی نیز می تواند از عوامل تاثیرگذار بروی مهارت تعقیب دیداری باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات