تاثیر تمرینات ذهن‌آگاهی بر اضطراب رقابتی و عملکرد کاتا در نوجوانان دختر کاراته‌کا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 دانشجو دکتری، گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

برای مدت طولانی رابطه بین اضطراب و عملکرد موضوع مورد مطالعه پژوهشگران بوده و مسائل مرتبط با اضطراب رقابتی منجر به کاهش عملکرد ورزشی و شکست ورزشکاران در مسابقات می‌شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر تمرینات ذهن‌آگاهی بر اضطراب رقابتی و عملکرد نوجوانان دختر کاراته‌کا 13-17 سال است. پژوهش حاضر از نوع نیمه‌تجربی طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل است. تعداد 36 نفر از نوجوانان دختر کاراته‌کا، دارای حداقل یک سال سابقه فعالیت کاراته که در حال آمادگی برای مسابقات بین‌المللی سبک شوتوکان بودند، انتخاب شدند. آخرین کاتای تحت آموزش آن­ها به عنوان پیش‌آزمون مورد سنجش قرار گرفته و بر اساس نمرات این آزمون و به روش انتصاب تصادفی در سه گروه (آزمایشی با پس‌آزمون عادی، دارای شرایط مسابقه و کنترل) قرار گرفتند. دو گروه آزمایش در یک دوره 8 جلسه‌ای آموزش ذهن‌آگاهی شرکت کردند. در پژوهش حاضر از پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی-2 و پنج نفر داور کاتا (هیأت داوران) استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون تحلیل‌واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر نشان داد، تاثیر تمرینات ذهن‌آگاهی بر عملکرد کاتا و اضطراب رقابتی معنادار است. بر اساس نتایج نمرات کاتا و بهبود اضطراب ورزشکاران احتمالا تمرینات ذهن‌آگاهی در ورزش کاراته مفید بوده و باعث ارتقاء عملکرد نوجوانان دختر کاراته‌کا خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات