پیش بینی رفتارهای سلامت دبیران متوسطه شهرستان مهریز براساس شاخص توده بدنی و میزان فعالیت‌های بدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

ارتقای رفتارهای سلامت در معلمان می تواند به عنوان الگویی رفتاری در ارتقای رفتارهای سلامت در همه ی جامعه اثرات مهمی داشته باشد و این پژوهش با هدف پیش بینی رفتارهای سلامت دبیران متوسطه شهرستان مهریز براساس شاخص توده بدنی و میزان فعالیت‌های بدنی انجام شده است. روش انجام پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل همه­ی دبیران زن و مرد دوره ی متوسطه شهرستان مهریز بود حجم نمونه 197 نفر و روش نمونه گیری از نوع در دسترس بود. برای سنجش میزان فعالیت های بدنی و  رفتارهای سلامت بترتیب از فرم کوتاه پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی سازمان جهانی بهداشت و  نیمرخ سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت (HPLP-II) استفاده شد. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با کمک نرم افزار SPSS  انجام گرفت. بر اساس یافته های پژوهش؛، بین فعالیت­های بدنی با رفتارهای سلامت دبیران متوسطه شهرستان مهریز  رابطه مستقیم و معنادار آماری (05/0> P ،761/0+ =r) و بین شاخص توده ی بدنی با رفتارهای سلامت دبیران رابطه  معکوس و معنادار آماری (05/0> P ،335/0- =r) مشاهده شد. مقدار ضریب تعیین به دست آمده نشان داد 2/11 درصد از واریانس متغیر رفتارهای سلامت توسط شاخص توده ی بدنی پیش بینی  و بر آن تاثیر منفی می گذارد و 9/57 درصد از واریانس متغیر رفتارهای سلامت توسط متغیر مستقل یعنی فعالیت­های بدنی  پیش­بینی می­شود و  بر آن تاثیر مثبت می گذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات