پیامدهای سلامتی ناشی از حضور در مدارس فوتبال: تاثیر زمان تمرین در روز بر کیفیت خواب نوجوانان پسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجو دکتری، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

4 دانشجو کارشناسی ارشد، گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

کیفیت خواب یکی از عوامل مهم در رشد بهینه کودکان و نوجوانان است که تحت تاثیر ورزش قرار می‌گیرد، مشارکت در ورزش به منظور فراغت  و بهینه سازی اثرات تندرستی ورزش هنوز محل بحث پژوهشگران علم ورزش است. پژوهش حاضر در پی بررسی تاثیر زمان تمرین در روز (صبح/عصر) بر کیفیت خواب نوجوانان پسر شرکت کننده در کلاس‌های آموزش فوتبال در مدارس فوتبال شهر تهران بود. مطالعه به صورت گذشته نگر بوده و جامعه آن شامل کلیه نوجوانان پسر متقاضی شرکت در کلاس‌های آموزش فوتبال در مدارس فوتبال غرب و جنوب غرب تهران بود. با درنظرگرفتن معیارهای ورود به پژوهش،115 نوجوان پسر ( 56 نفر صبح و 59 نفر عصر) در پژوهش شرکت کردند. گروه‌ها حضور خود به صورت اختیاری انتخاب می‌کردند و با رضایت خود و داوطلبانه در پژوهش همکاری می‌کردند. برای ارزیابی کیفیت خواب، پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل داده‌ها با آزمون تحلیل واریانس چند متغیری بود. نتایج نشان داد که بین کیفیت کلی خواب شرکت کنندگان در دو زمان صبح و عصر تفاوت معناداری وجود دارد (005>P) و نوجوانانی که در زمان عصرگاهی در آموزش‌های فوتبال شرکت کرده بودند، کیفیت خواب بالاتری را نسبت گروه تمرینات صبحگاهی گزارش کردند. لذا باتوجه به نتایج پژوهش اگر کودکان یا نوجوانان به منظور فراغت یا بهبود کیفیت خواب در برنامه‌های ورزشی  مشارکت می‌کنند، حضور در ساعات عصرگاهی ارجحیت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات