مقایسه هوش هیجانی و نیمرخ روانی پست‌های مختلف والیبال در بازیکنان سوپر لیگ بانوان ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشجو دکتری، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد، گروه روان شناسی بالینی، دانشکده روان شناسی، دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه میزان هوش هیجانی و نیمرخ روانی پست‌های مختلف والیبال در بازیکنان سوپر لیگ بانوان ایران بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه والیبالیست­ های سوپر لیگ بانوان ایران (6 تیم حاضر در لیگ برتر) بود. ابزار مورداستفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ و پرسشنامه سنجش مهارت­ های ذهنی بود. از روش آماری تحلیل واریانس برای تجزیه‌وتحلیل داده­ ها استفاده شد. نتایج نشان داد که بین بازیکنان پست‌های مختلف والیبال در متغیر هوش هیجانی و خرده مقیاس ­های آن به‌غیراز متغیر خودکنترلی تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین مشخص شد که بین بازیکنان پست‌های مختلف والیبال در متغیر نیمرخ مهارت ­های روانی و خرده مقیاس­ های آن تفاوت معنادار وجود دارد. در یک نتیجه­ گیری کلی می­توان گفت: بین پست‌های مختلف والیبال، پاسورها و لیبروها از نیمرخ مهارت­های روانی و هوش هیجانی بالاتری نسبت به بقیه پست ­ها برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات