اثربخشی آموزش ورزش بر سواد بدنی و راهبردهای تنظیم هیجان دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر سراوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشجو دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

ازآنجایی‌که گسترش فن‌آوری‌های نوین، پیشرفت سواد رسانه‌ای و عدم تحرک کافی افراد، منجر به کم‌سوادی حرکتی شده است. استفاده از رویکردهای نوین آموزشی می‌تواند سطح سواد بدنی کودکان را افزایش دهد. در همین راستا هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش ورزش بر سواد بدنی و راهبردهای تنظیم هیجان دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر سراوان بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان 10 تا 12 سال شهر سراوان بود که تعداد 60 نفر (30 نفر گروه تجربی، 30 نفر گروه کنترل) با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و انجام آزمون‌های سواد بدنی و تکمیل پرسشنامه راهبردهای تنظیم هیجان به‌صورت پیش‌آزمون- پس‌آزمون در این پژوهش شرکت کردند. گروه تجربی به مدت 16 جلسه در برنامه آموزش ورزش شرکت کردند، گروه کنترل فعالیت‌های معمول خود را انجام دادند. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 23 استفاده گردید. نتایج نشان داد برنامه آموزش ورزش اثر معناداری بر سواد بدنی کلی (001/0 =P)، رفتار روزانه (001/0 =P)، شایستگی جسمانی (001/0 =P)، انگیزش و اعتمادبه‌نفس (001/0 =P)، دانش و درک (001/0 =P)، شرکت‌کنندگان دارد. همچنین در تنظیم راهبردهای هیجان سازش نیافته (001/0 =P) و سازش یافته (001/0 =P)، اثر برنامه آموزش ورزش معنی دارد بود. با توجه به یافته‌ها به نظر می‌رسد که آموزش ورزش می‌تواند منجر به توسعه سواد بدنی و راهبردهای تنظیم هیجان شود بنابراین پیشنهاد می‌شود در کلاس‌های تربیت‌بدنی در مدارس از این برنامه استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات