تأثیر تمرینات شناختی –حرکتی تای چی بر کارکردهای اجرایی و اضطراب کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در زمان شیوه بیماری کرونا، ترس از بیماری در کنار آشفتگی فعالیت‌های روزمره، توجه به سبک‌های دفاعی در برخورد با اضطراب کرونا می‌تواند حائز اهمیت باشد. ازجمله سبک‌های دفاعی که می‌تواند نقش مؤثری بر کاهش اضطراب و اختلال شناختی حاصل از کرونا و تقویت ایمنی بدن داشته باشد شرکت در فعالیت‌های بدنی و ورزشی است. در همین راستا هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی تمرینات شناختی- حرکتی تای چی بر کارکردهای اجرایی و اضطراب کرونا بود. به این منظور تعداد 40 نفر زن سالمند با میانگین سنی 40/1±42/63 از شهر تهران انتخاب و بعد از انجام پیش‌آزمون کارکردهای اجرایی (مؤلفه‌های حافظه کاری و توجه انتخابی) و مقیاس اضطراب کرونا به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. سپس گروه آزمایش به مدت هشت هفته به‌صورت آنلاین در برنامه آموزشی تای چی شرکت کردند و گروه کنترل فعالیت‌های روزانه خود را انجام دادند. درنهایت پس‌آزمون به عمل آمد و نتایج ثبت گردید. تحلیل داده‌ها با روش آماری کوواریانس تک متغیره و تحلیل واریانس دوراهه چند متغیره در نرم‌افزار SPSS نسخه 26 انجام شد. نتایج حاصل از آزمون واریانس دوراهه چند متغیره نشان داد اثر تمرینات شناختی –حرکتی تای چی بر حافظه کاری و توجه انتخابی معنی‌دار است. در مقایسه گروه‌ها نتایج نشان داد که شرکت‌کنندگان گروه آزمایش عملکرد بهتری نسبت به گروه کنترل داشتند. علاوه بر این نتایج آزمون کوواریانس نشان داد تمرینات تای چی منجر به کاهش اضطراب کرونا شرکت‌کنندگان گروه تجربی شده است. با توجه به یافته‌ها به نظر می‌رسد استفاده از مداخله شناختی-حرکتی تای چی روشی سودمند جهت بالا بردن عملکرد شناختی و کاهش اضطراب ناشی از کرونا در زنان سالمند است.

کلیدواژه‌ها