تأثیر تمرین در شرایط پر فشار روانی بر اجرا و یادگیری شنا در کودکان و نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/ijmbsp.2023.385289.1068

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر تمرین در شرایط پر فشار روانی بر اجرا و یادگیری شنا در کودکان و نوجوانان بود. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون بود. نمونه موردمطالعه 30 نفر دختر شناگر مبتدی نوجوان با میانگین سنی (6/6±2/13) و 30 نفر کودک میانگین سنی (5/2±2/9) بودند که به‌صورت در دسترس از بین ثبت نام کنندگان استخرهای شنای منطقه 2 شهر تهران انتخاب شدند. هر یک از رده‌های سنی کودک و نوجوان به‌صورت تصادفی به دو گروه 15 نفری کنترل و آزمایش تقسیم شدند. داده‌های آزمون‌های اکتساب، یادداری و انتقال با استفاده از چک‌لیست‌های ارزیابی مولفه های حرکتی مهارت کرال سینه که توسط مربیان تکمیل شد، جمع‌آوری گردید. تحلیل کوواریانس 2 (سن) در 2 (تمرین) نشان داد که تمرین در فشار روانی بالا باعث کاهش معنی‌دار عملکرد در دوره‌ اکتساب و باعث بهبود معنی‌دار یادگیری مبتنی بر آزمون یادداری و انتقال می‌شود. همچنین، اثر اصلی رده سنی معنی‌دار بود و میانگین عملکرد، یادداری و انتقال شنای نوجوانان بالاتر از کودکان بود. درنهایت، اثر تعاملی تمرین و سن بر اجرا و یادگیری شنای کودکان و نوجوانان معنا‌دار نبود. با توجه به نتایج این تحقیق، به نظر می‌رسد بر اساس فرضیه اختصاصی بودن تمرین، مربیان برای دستیابی به نتایج بهتر در مسابقات لازم است مهارت‌کرال سینه شنا را در فشار روانی مرتبط با مسابقات آموزش دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات