ارتباط فعالیت بدنی با شایستگی حرکتی ادراک شده دانش‌آموزان تیزهوش و عادی در دوره‌ی پساکرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 دانشیار، گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

3 دانشیار، گروه آسیب شناسی و فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

10.22034/ijmbsp.2023.381338.1065

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط فعالیت بدنی با شایستگی حرکتی ادراک شده دانش‌آموزان دبیرستانی تیزهوش و عادی در دوره‌ی پساکرونا در شهر اراک بود. شرکت کننده‌ها 384 دانش‌آموز دختر و پسر پایه های دهم تا دوازدهم متوسطه دوم بودند که به صورت تصادفی از دبیرستان‌های دولتی عادی (284 نفر) و به روش گوله برفی از مدارس تیزهوشان شهر اراک (100 نفر) انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی (IPAQ) و پرسشنامه شایستگی حرکتی ادراک شده نوجوانان مورد استفاده قرار گرفت. نتایج ضرایب همبستگی پیرسون ارتباط مثبت ضعیف، ولی معناداری را بین فعالیت بدنی و شایستگی حرکتی ادراک شده نشان داد (025/0p = ؛ 059/0= r)؛ آزمون تی مستقل تفاوت معنی داری را بین شایستگی حرکتی ادراک شده دو گروه نشان نداد (26/0=p)؛ ولی فعالیت بدنی دانش آموزان تیزهوش به طور معنی داری بیشتر بود (001/0=p). بنابراین به نظر میرسد سطح فعالیت بدنی متغیر مرتبطِ مهمی در شایستگی حرکتی ادراک شده خصوصاً در نوجوانان تیزهوش نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات