ارتباط عزت نفس با فعالیت بدنی و شایستگی ادراک شده دختران نوجوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشجو دکتری، گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 دانشیار، گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22034/ijmbsp.2023.390526.1070

چکیده

به نظر می­ رسد بعد از پاندمی کرونا در طی دو سال اخیر آنچه برای سلامت انسان به ویژه دانش ­آموزان حائز اهمیت است پژوهش در زمینه فعالیت بدنی و ارتباط آن با عوامل روان­شناختی است. براین ­اساس این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین عزت نفس، میزان فعالیت ‏بدنی و شایستگی­­ ادراک شده در دانش ­آموزان دختر نوجوان در شرایط پاندمی کوید-19 انجام شد. صد و پنجاه­ و چهار دانش ­آموز دختر مقطع متوسطه اول (دامنه سنی 15-13 سال) به صورت دردسترس از مدارس متوسطه دوره اول شهرستان شوش دانیال در سال 1399 الی 1401 انتخاب شدند. تمامی شرکت­ کنندگان پرسشنامه ­های عزت نفس روزنبرگ، انگیزش درونی مک­آلی و فعالیت ­بدنی بین­ المللی را تکمیل کردند. تحلیل داده­ ها با استفاده از تحلیل رگرسیون چندمتغیره خطی با روش ورود در سطح معناداری 0/05≥p انجام شد. نتایج نشان داد اگر­چه همبستگی معنی داری میان عزت ­نفس و شایستگی ادراک شده (004/0 = p و 12/0 = r) وجود دارد اما ارتباط معناداری بین میزان فعالیت‏ بدنی با عزت نفس و همچنین شایستگی ­ادراک ­شده وجود نداشت (05/0<p). مطابق با یافته ­های پژوهش حاضر احتمال می­ رود عدم معناداری آماری ارتباط میزان فعالیت ‏بدنی شرکت­ کنندگان با عوامل روانشناختی همچون عزت نفس و شایستگی ادراک شده به دلیل محدودیت­ های حاصل از پاندمی کرونا باشد.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات