تأثیر تمرینات ریتمیک جامپینگ فیتنس بر تعادل کودکان نه ساله: دوره یادداری شش ماهه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استاد، گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه. ارومیه، ایران

3 دکتری، گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

10.22034/ijmbsp.2023.408591.1075

چکیده

تعادل جز جداناپذیر فعالیت‌های روزمره است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرینات ریتمیک جامپینگ فیتنس بر تعادل کودکان با دوره یادداری 6 ماهه بود. پژوهش حاضر به روش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون به همراه دو گروه تجربی و کنترل انجام شد. نمونه تحقیق شامل 30 نفر از دانش‌آموزان مقطع ابتدایی، در دامنه سنی 10-9 سال بودند که به‌صورت دردسترس انتخاب شدند. برای پیش‌آزمون از هر دو گروه، آزمون تعادل تبحر حرکتی برونینکس-اوزورتسکی گرفته شد. گروه تجربی، تمرینات جامپینگ فیتنس را به مدت 8 هفته انجام دادند و گروه کنترل، مداخله‌ای دریافت نکردند. آزمون یادداری بعد از شش ماه از هر دو گروه گرفته شد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون واریانس مرکب 2×3 در سطح معنی داری 0/05 با استفاده از نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس نسخه 24 استفاده شد. نتایج نشان داد، تمرینات ریتمیک جامپینگ بر تعادل کودکان 9-10 سال تأثیر مثبت و معناداری داشته، به‌طوری‌که احتمالاً 83% از تغییرات تعادل کودکان تحت تأثیر تمرینات ریتمیک جامپینگ فیتنس بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد، تمرینات ریتمیک جامپینگ باعث بهبود تعادل ایستا، پویا و ثبات مرکزی بدن کودکان می‌شود و می‌تواند به‌عنوان تمرینی برای بهبود وضعیت و سطح سلامت کودکان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات