مقایسه سازگاری اجتماعی و تحصیلی کودکان ورزشکار و غیرورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

2 استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران

10.22034/ijmbsp.2023.410457.1076

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه سازگاری اجتماعی و تحصیلی کودکان ورزشکار و غیرورزشکار بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش­آموزان پسر کلاس چهارم تا ششم ابتدایی مدارس شهر اردبیل در سال تحصیلی 99-98 تشکیل دادند. نمونه آماری تعداد 120 نفر دانش­آموز (60 نفر ورزشکار و 60 نفر غیرورزشکار) به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش، برای اندازه­گیری سازگاری اجتماعی و تحصیلی دانش­آموزان از پرسشنامه سازگاری بل استفاده شد. از آزمون کالموگروف-اسمیرنوف به منظور نرمال بودن داده­ها و از آزمون تی مستقل برای آزمون فرضیه­های تحقیق در سطح معناداری کمتر از 0/05 استفاده شد. تحلیل داده­های پژوهش نشان داد در زمینه سازگاری اجتماعی و تحصیلی در بین­ دانش­آموزان ورزشکار و غیرورزشکار تفاوت معنی­داری وجود دارد (0/001=P) و میزان سطوح سازگاری اجتماعی و تحصیلی دانش­آموزان ورزشکار از غیرورزشکار بهتر بود. بنابراین نتیجه­گیری می­شود که اجرای فعالیت بدنی منظم و مستمر می­تواند نمرات سازگاری اجتماعی و تحصیلی را در کودکان بهبود دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات