کلیدواژه‌ها = کودکان غیرورزشکار
مقایسه سازگاری اجتماعی و تحصیلی کودکان ورزشکار و غیرورزشکار

دوره 3، شماره 1، خرداد 1402

10.22034/ijmbsp.2023.410457.1076

سلیمان انصاری؛ فهیمه ادیب صابر؛ حسین ذکائی