اثر یک دوره بازتوانی به روش نوروروسایکولوژیک بر حافظه کاری کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشجو دکتری، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

3 دانشجو دکتری، گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش ارتقای مهارت های حافظه کاری کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی به شیوه بازتوانی از طریق آموزش نوروسایکولوژیک بود. به همین منظور 30 کودک دارای اختلال هماهنگی رشدی با دامنه سنی 6 تا 8 سال بصورت تصادفی انتخاب شدند و بطور تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. عملکردحافظه کاری، قبل و بعد از دوره آزمایشی از طریق آزمون N-BACK اندازه گیری شد. سپس تمرینات بازتوانی نوروسایکولوژی به مدت 20 جلسه 45 دقیقه ای براساس برنامه توانبخشی نوروسا کولوژیکی حافظه کاری، بر پایه ترکیبی از برنامه های آموزشی توصیه شده توسط متخصصین و نرم افزار شناختی کاپتان لاگ انجام شد.ازآزمون شاپیروویلک برای نرمال بودن داده ها استفاده شد. همچنین در سطح آمار استنباطی از تحلیل کوواریانس استفاده شد. در تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزارهای ) SPSS نسخه 21)استفاده شد. مطابق نتایج پژوهش اثربخشی برنامه بازتوانی نوروسایکولوژی بر بهبود کارکرد حافظه کاری کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی 6 تا 8 سال، تأییدشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات