تأثیر یک دوره تمرین ذهن آگاهی بر یادگیری شوت بسکتبال در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی با تکانشگری بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر یک دوره تمرین ذهن‌آگاهی بر یادگیری مهارت شوت بسکتبال در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شهرستان مراغه با تکانشگری بالا بود. بدین منظور 24 داوطلب با دامنه سنی (17- 15) سال از یک دبیرستان در شهرستان مراغه که از بین داوطلبانی که بالاترین نمره تکانشگری را در مقیاس تکانشگری بارات کسب کرده بودند از جامعه در دسترس بصورت هدفمند انتخاب و به روش تصادفی ساده در دو گروه 12 نفری (گروه‌های کنترل و آزمایشی) قرار گرفتند. گروه‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های مقیاس تکانشگری بارات و مقیاس پنج وجهی ذهن‌آگاهی به عنوان پیش-آزمون و پس‌آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه اول گروه کنترل بود که هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد، گروه دوم گروه آزمایشی بود که مداخله هشت جلسه تمرینات ذهن‌آگاهی را دریافت کرد و هر دو گروه به تمرین شوت بسکتبال به مدت هشت هفته و هر هفته دو جلسه پرداختند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس ترکیبی برای تعییین تفاوت‌ها در پیش‌آزمون و پس‌آزمون با سطح معناداری 05/0 استفاده شد. نتایج اختلاف معناداری بین گروه‌های کنترل و آزمایشی در مراحل اکتساب، یادداری فوری، یادداری تأخیری و انتقال را نشان نداد و چنین استنباط شد با توجه به اینکه تکانشگری باعث اختلال در یادگیری می‌شود و اینکه ذهن‌‌آگاهی روشی برای بهبود یادگیری در افراد است، با این حال این روش مداخله‌ای نتوانست در مقابل آثار منفی و مخرب تکانتشگری در یادگیری مهارت شوت بسکتبال جوابگو باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات