تأثیر آموزش شادکامی در دوران اپیدمی کووید-19 بر کاهش فرسودگی شغلی اعضای هیات علمی گروه های تربیت بدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میانه، میانه، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه تربیت بدنی، آموزش و پرورش، نوبران، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه تربیت بدنی، آموزش و پرورش، بابل، ایران.

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر تأثیر آموزش شادکامی در دوران اپیدمی کووید-19 بر فرسودگی شغلی اعضای هیات علمی گروه های تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان بود. جامعه آماری پژوهش حاضر اعضای هیأت علمی مرد با سابقه بالای 15 سال دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان بودند که از میان آنها 40 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس و هدفمند، به عنوان آزمودنی انتخاب شده و بطور تصادفی در دو گروه 20 نفره آزمایش و کنترل جای داده شدند، سپس آموزش گروهی شادکامی بر اساس پروتکل آموزش شادکامی به روش شناختی- رفتاری فوردایس در 8 جلسه 90 دقیقه‌ای و به صورت گروهی و در هر هفته یک بار به صورت آنلاین اجرا گردید. قبل و بعد از اعمال مداخله میزان فرسودگی شغلی آزمودنی‌ها، با استفاده از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون مورد سنجش قرار گرفت. از آزمون تی مستقل و تی زوجی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته ها نشان داد آموزش شادکامی به شیوه فوردایس بر بعد خستگی عاطفی، مسخ شخصیت، احساس کفایت شخصی و همچنین ابعاد کلی فرسودگی شغلی اهضای هیات علمی گروه‌های تربیت بدنی تأثیر معناداری دارد. نتایج پژوهش نشان داد آموزش شادکامی به روش شناختی- رفتاری فوردایس باعث کاهش فرسودگی شغلی اعضای هیأت علمی گروه‌های تربیت بدنی در تمام ابعاد آن می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات