تأثیر تمرین مهارت‎های روانشناختی بر سرسختی ذهنی فوتسالیست‎های دارای جانبازی و معلولیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

هدف از اجرای پژوهش، بررسی نقش تمرین مهارت‎های روانشناختی بر میزان سرسختی ذهنی ورزشکاران جانباز و معلول بوده است. 29 ورزشکار جانباز و معلول فوتسالیست به روش نمونه‎گیری اقتضایی انتخاب و در پژوهش حاضر شرکت داشتند. 14 نفر در گروه تجربی علاوه بر تمرینات و آموزش روتین تکنیک‎های فوتسال، تمرین مهارت‎های روانشناختی (هدف گزینی، آرامسازی و تنظیم انگیختگی، خودگفتاری، تصویر سازی) را دریافت نمودند و 15 نفر در گروه کنترل، صرفاً تمرین و آموزش روتین فوتسال را دریافت کردند. در بخش آمار استنباطی از آزمون شاپیروویلک و تحلیل واریانس مرکب استفاده شد و نتایج حاکی از آن بود که سرسختی‏ذهنی در خرده‎ مقیاس‎های خود نظیر اطمینان، کنترل و ثبات و نمرۀ کلی سرسختی‎ذهنی روند توسعۀ معنی‎داری را در فوتسالیست‏های جانباز و معلول تجربه کرده است. احتمالاً، افزایش قابلیت ورزشکاران معلول و جانباز، نسبت به ارزیابی قابلیت‎های ذهنی خود، خودآگاهی و در نتیجه خودنظم‎دهی و خودارزیابی بهتری را موجب شده است. انتخاب اهداف تمرینی، اهداف فرایندی و عملکردی و در عین حال افزایش اعتماد به نفس از عوامل کلیدی ارتقاء سرسختی‎ذهنی افراد محسوب می‎شود. بهرمندی از تمرین مهارت‎های روانشناختی به صورت یک بسته کامل از هدف گزینی در انواع مختلف تا خودگفتاری به شکل انگیزشی و آموزشی و استفاده از فنون کنترل انگیختگی و تصویرسازی‌ذهنی همه و همه در افزایش تمرکز، بهبود اعتماد به نفس، کنترل هیجانات و پشتکار ورزشکاران جانباز و معلول نقش آفرین بوده است که در نهایت جمیع این سازه‎ها ارتقاء خود را در سرسختی ذهنی نمایان کرده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات