مقایسه مشارکت ورزشی، سطح فعالیت بدنی و شاخص توده بدن دانش‌آموزان مقطع ابتدایی در آغاز و پس از یک سال قرنطینه کوید-19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

10.22034/ijmbsp.2023.411201.1078

چکیده

همه‌گیری ویروس کوید-19 باعث قرنطینه خانگی، کاهش سطح فعالیت بدنی و افزایش وزن و چاقی شد. هدف از انجام تحقیق حاضر مقایسه مشارکت ورزشی، سطح فعالیت بدنی و شاخص توده بدن دانش‌آموزان مقطع ابتدایی استان گیلان قبل و بعد از قرنطینه کوید-19 بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان مشغول به تحصیل در مقطع ابتدایی استان گیلان در سال تحصیلی 1399-1400 بود که 384 نفر به عنوان نمونه از شهرهای آستانه، لاهیجان، فومن، انزلی و رشت انتخاب شدند. پرسشنامه‌ بین‌المللی فعالیت بدنی (فرم کوتاه) و مشارکت ورزشی گیل توسط والدین کودکان تکمیل شد. از آزمون تی همبسته برای بررسی تفاوت بین متغیرها در دوران قبل و طی کوید-19 در سطح معنی‌داری 05/0 استفاده شد. نتایج نشان داد مشارکت ورزشی و سطح فعالیت بدنی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی طی دوران کوید-19 کاهش معنی‌داری نسبت به قبل از شیوع کرونا داشت (001/0=p)، همچنین افزایش معنی‌داری در شاخص توده بدن شرکت‌کنندگان در طی کوید-19 نسبت به قبل مشاهده شد (012/0=p). با توجه به یافته‌های به دست آمده می‌توان نتیجه گرفت که قرنطینه خانگی ناشی از ویروس کوید-19 موجب کاهش سطح فعالیت بدنی، مشارکت ورزشی و شاخص توده بدن دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات