دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، شهریور 1402 
سلامت روانی و جسمانی در نوجوانی: شاخص توده بدنی، آمادگی جسمانی و عزت نفس دختران و پسران

10.22034/ijmbsp.2023.419872.1081

محدثه مرادی؛ زهرا حسین زاده ملکی؛ محمدسعید عبدخدایی؛ سیدکاظم رسول زاده طباطبایی


مقایسه رشد حرکتی و اجتماعی کودکان مدرسه بسکتبال و عادی

10.22034/ijmbsp.2023.421814.1084

زهرا محمودی دارانی؛ حسن خلجی؛ فرزاد محمدی؛ علیرضا بهرامی