تاثیر تمرین حرکات موزون گروهی همراه با موسیقی بر عملکردهای حرکتی و تحصیلی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

10.22034/ijmbsp.2024.432025.1087

چکیده

اختلال هماهنگی رشدی معمولاً با اختلالات حرکتی و شناختی در کودکان مبتلا مرتبط است. با علم به این موضوع، این پژوهش تاثیر تمرین حرکات موزون همراه با موسیقی بر عملکردهای حرکتی و تحصیلی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی را مورد بررسی قرار داد. روش پژوهش نیمه‌تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. 30 دانش‌آموز دختر 7-10 ساله با اختلال هماهنگی رشدی مدارس دولتی شهرستان‌ میاندورود در سال تحصیلی 1400-1401 با استفاده از پرسش‌نامه‌های اختلال هماهنگی رشدی والدین و مشاهدۀ حرکتی معلمان و مشاهده بالینی به‌صورت هدفمند انتخاب شدند و پس از انجام پیش‌آزمون به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. پروتکل تمرینی شامل هشت هفته تمرین حرکات موزون همراه با موسیقی بود که طی دو جلسه در هفته به مدت 45 دقیقه صرفاً در گروه آزمایش اجرا گردید. هر دو گروه با آزمون‌های MABC-2 و پرسش‌نامه عملکرد تحصیلی دوپال به‌ترتیب جهت سنجش تبحر حرکتی و عملکرد تحصیلی در دو مرحله پیش‌آزمون و پس-آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند. از آزمون‌های تحلیل کوواریانس و معادلات برآوردیابی تعمیم‌یافته برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد که اثر حرکات موزون گروهی همراه با موسیقی بر عملکرد تحصیلی این کودکان معنادار بود (001/0>P، 27و1=df، 501/108= F). هم‌چنین اثر مداخله بر نمره کل عملکرد حرکتی و در سه خرده آزمون مهارت دستی، تعادل و دریافت و هدف‌گیری معنادار بوده است (05/0 > P). به‌نظر می‌رسد برنامه‌های مداخله‌ای مبتنی بر حرکات موزون همراه با موسیقی به-صورت گروهی می‌تواند به بهبود عملکرد حرکتی و تحصیلی این کودکان کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات